تغذیه در کلیه

کتابی جامع در مورد تغذیه در بیماران کلیوی و ضرورت دستور العمل تغذیه در ارتباط با کمک به درمان آن

:شماره مشاور رژیم آنلاین/پشتیبانی

09193775404
09193775404

: آدرس

: ایمیل

[email protected]